Panel fotowoltaiczny19 marca 2018 r. Urząd Miasta Radzionków zakończył zbieranie deklaracji uczestnictwa w projekcie „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Radzionków”, w ramach którego zamierza się pozyskać środki zewnętrze z Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta, którzy złożyli w sumie 220 deklaracji uczestnictwa na łącznie 311 odnawialnych źródeł energii. Wśród nich dominowały instalacje fotowoltaiczne (170), chętnych nie zabrakło też na pompy ciepła do c.o. i c.w.u. (48), pompy ciepła do c.w.u. (36), kolektory słoneczne (33) i kotły na biomasę w postaci pelletu (24). Zebrane deklaracje przekazano firmie Semper Power Sp. z o.o. z Krupskiego Młyna, która zgodnie z umową przygotowuje kompletny wniosek o dofinansowanie realizacji projektu – zostanie on złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w terminie do 18 maja 2018 r. Informacji o wynikach konkursu na dofinansowanie projektów OZE można się spodziewać pod koniec bieżącego roku. Koszt przygotowania wniosku i wyliczenia efektu ekologicznego, a także przygotowania niezbędnej dokumentacji projektu, przeprowadzenia konsultacji i 3 spotkań z mieszkańcami, określony został na niemal 20.000 zł (dokładnie 19.999,98 zł).

Mieszkańcy którzy nie złożyli deklaracji uczestnictwa w terminie naboru, obecnie mogą aplikować o wpis na listę rezerwową projektu.

Stop SmogUwaga mieszkańcy zainteresowani modernizacją systemów ogrzewania w swoich budynkach - oprócz skorzystania z udzielanych przez Gminę Radzionków dotacji do wymiany źródeł ciepła istnieje możliwość pozyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu Stop Smog. Informacje o uruchomieniu tegorocznej edycji programu dostępne są w BIP UM Radzionków oraz na stronie WFOŚiGW w Katowicach. Likwidację starego kotła na paliwo stałe oraz inwestycję w nowe, ekologiczne źródło ciepła można współfinansować z obydwu programów - gminnego i funduszu - trzeba jednak pamiętać, że programy te są od siebie niezależne, posiadają odrębne regulaminy i warunki uczestnictwa.

Gmina Radzionków planuje realizację projektu związanego z odnawialnymi źródłami energii.

Nabór wniosków został wydłużony do 19 marca 2018 roku.

Planowany zakres projektu obejmuje dofinansowanie do zakupu i montażu:

  • instalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne),
  • instalacji solarnej (kolektory słoneczne),
  • pomp powietrznych do c.o. oraz c.w.u.,
  • pomp powietrznych do c.w.u.,
  • kotłów na biomasę.

Ulotka informacyjna - pobierz

Prezentacja multimedialna ze spotkań z mieszkańcami - pobierz

UWAGA! Osoby, które wyrażą chęć udziału w projekcie na aktualnym etapie, będą miały pierwszeństwo podczas ostatecznego naboru wniosków.

Na dzień dzisiejszy należy złożyć:

  • Deklarację udziału w projekcie - pobierz
  • Ankietę dotycząca instalacji OZE - pobierz
  • Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości (wypis/wydruk księgi wieczystej, akt własności, umowa)
  • Zgoda konserwatora zabytków w przypadku gdy nieruchomość znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków lub w rejestrze zabytków

 

Regulamin naboru oraz realizacji projektu grantowego - pobierz

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 – Harmonogram projektu

Załącznik nr 2 – Deklaracja udziału w projekcie

Załącznik nr 3 – Ankieta OZE

Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Załącznik nr 5 – Oświadczenie

Załącznik nr 6 – Oświadczenie

Załącznik nr 7 – Wniosek o udział w projekcie

Załącznik nr 8 – Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 9 – Umowa powierzenia grantu

Załącznik nr 10 – Wniosek o płatność grantu

Od dnia 1 stycznia 2018 r. Gmina Radzionków dostosowuje zasady segregacji odpadów komunalnych do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Wiąże się to z koniecznością selektywnego zbierania dodatkowej frakcji odpadów kuchennych (odpadki warzywne i owocowe, obierki, resztki jedzenia itp.), które gromadzić należy w brązowych pojemnikach/workach razem z odpadami zielonymi.

Szczegółowy wykaz zasad segregacji odpadów - ulotka

szambiarkaWiosną 2017 roku Straż Miejska wraz z Referatem Ochrony Środowiska zapoczątkowała kontrolę zbiorników bezodpływowych tzw. szamb na posesjach, które widnieją w gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych. Działania w tym zakresie będą kontynuowane.

Gmina zobowiązana jest do nadzoru nad prawidłową realizacją zdań związanych z opróżnianiem tzw. szamb i przydomowych oczyszczalni na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W związku z wieloma pytaniami jakie pojawiły się podczas naszych wizyt u mieszkańców przekazujemy poniżej podstawowe informacje w powyższym zakresie.

smog stopWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” będący kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. W uruchamianym Programie Funduszu, podobnie jak w roku ubiegłym, o udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: http://www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop.html

drzewoMożliwość usunięcia drzew i krzewów z prywatnych posesji bez opłat (o ile nie jest to związane z działalnością gospodarczą), jaka pojawiła się w styczniu 2017 może stanowić pokusę do szybkiej wycinki roślin przeszkadzających właścicielom. Często są to pochopne decyzje, a na powrót do stanu sprzed cięcia, przyroda każe długo czekać. Zanim wytniesz drzewo, przemyśl to. Jest wiele powodów, dla których warto zarzucić wycinkę.

Cały artykuł dostępny jest na stronie internetowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie: http://www.obradzionkow.robia.pl/zanim_wytniesz__przemysl_to,i3190.html

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.